Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met gegevens van klanten. Hieronder wordt in het kort beschreven hoe dit wordt gedaan. Naast deze privacyverklaring wordt door ons een geheimhoudingsverklaring gehanteerd in de overeenkomst van opdracht die met u als klant wordt afgesloten. Tevens wordt er een (eenzijdige) verwerkersovereenkomst afgegeven.

1.           Doel  en grondslag voor het verwerken van u persoonsgegevens als onze klant wordt geboden door bepalingen in de van toepassing zijnde overeenkomsten van opdracht tussen ons en u als onze klant. Het doel is om u zo goed als mogelijk conform de vastgestelde afspraken van dienst te zijn
2.            Dossier en gegevensverwerking
Om de vastgestelde diensten te kunnen leveren hebben wij  gegevens van u als klant nodig en wordt er een (elektronisch) klantdossier bijgehouden. Dit dossier bevat gegevens van de klant als naam, adres, postcode, woonplaats, geslacht,  telefoonnummer, e-mailadres en adres website (wanneer van toepassing) en bedrijfsgegevens die van belang zijn voor de met u afgesproken ondersteuning op het gebied van kwaliteitsmanagement goed uit te voeren.
3.            Gegevens delen

Wij zullen geen klantgegevens met anderen delen.  Een uitzondering is wanneer dit door toedoen van een wettelijk voorschrift vereist is. Bijvoorbeeld wanneer informatie gevraagd wordt door de Belastingdienst. Het betreft dan de factuur (adres)gegevens van klanten.
4.            Beveiliging van gegevens
Om te voorkomen dat de gegevens verloren gaan of in onbevoegde handen terecht komen gaan wij zorgvuldig met uw gegevens om en zorgen wij ervoor dat klantgegevens goed beveiligd zijn. Mocht het onverhoopt voorkomen dat er toch informatie lekt dan rapporteren wij dit conform de meldplicht datalekken.
5.            Bewaartermijnen
Gegevens die beschikbaar moeten blijven voor de Belastingdienst worden minimaal 7 jaren bewaard.  Klantgegevens worden daarnaast zo lang bewaard als er werkzaamheden voor klant worden uitgevoerd.
6.            Wat zijn uw rechten als klant met betrekking tot de verwerkte gegevens?
6.1          Recht van inzage en afschrift
U als klant heeft het recht om uw gegevens die worden verwerkt (dossier) d
oor ons in te zien.
Als u uw klantdossier in wilt zien, dan kunt u contact opnemen met ons. De contactgegevens vindt u aan het einde van deze informatie.
6.2         Recht van rectificatie (correctie of aanvulling)
De gegevens in het klantdossier horen te kloppen. Als dat niet het geval is en gegevens niet juist zijn, onvolledig of achterhaald, dan kunt u ons vragen deze gegevens te wijzigen of aan te vullen.  
6.3          Recht van vergetelheid (wissen van gegevens)
U kunt ons vragen de klantgegevens te laten wissen. Wij moeten dit binnen drie maanden doen. Dit hoeft niet meteen als wij vinden dat het bewaren van de gegevens van belang is voor de uitvoering van de overeenkomst of wanneer gegevens 7 jaren bewaard moeten blijven voor de Belastingdienst.
6.4          Recht van overdraagbaarheid van gegevens (dataportabiliteit)
U kunt verzoeken uw elektronische dossier naar u te laten overdragen. Binnen een maand zal op dit verzoek worden gereageerd door ons . Dit recht geldt niet voor elektronische gegevens die een klant niet direct of indirect heeft aangeleverd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan door ons ontwikkelde handboeken, procedures, protocollen, reglementen , checklijsten, controlelijsten, formulieren, onderzoeksrapporten etc..  Het betreft wel de elektronische gegevens die de klant zelf actief en bewust heeft aangeleverd.
6.5.        Een bezwaar of verzoek indienen
Als u een bezwaar wil maken tegen de verwerking of bescherming van gegevens of een verzoek wilt indienen, dan kunt u contact opnemen met het E-mail adres vermeld op deze website.
U kunt ook bezwaar maken bij de NL Autoriteit Persoonsgegevens wanneer u vindt dat wij niet korrekt met uw gegevens omgaan..


 

      
KWALITEIT in CARE 
E-mailen
Bellen